HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Trädbeskärning
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Trädbeskärning
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | Trädbeskärning

Beskärning

I sitt naturliga tillstånd växer träd i konkurrens med andra träd och annan växtlighet, företrädesvis i den typen av bestånd vi kännetecknar som skog. För att utvecklas på ett bra sätt som solitärer kan träd därför vara i behov av beskärning. Korrekt utförd kan trädbeskärning bl.a. bidra till att höja såväl estetiska som sociala värden, minska risken för belastningsskador, samt gynna fruktsättning hos fruktträd.

De flesta träd kan beskäras, oavsett form och storlek. Behov och önskemål kan variera stort, såsom avlägsnande av döda och felväxande grenar, ökat ljusgenomsläpp genom trädets krona, reducerat kronomfång etc. Det förekommer således många olika typer av beskärningar, till exempel:

 • Avlastningsbeskärning
 • Formträdsbeskärning
 • Fruktträdsbeskärning
 • Hamling
 • Kronglesning
 • Kronhöjning
 • Kronreduktion
 • Siktbeskärning
 • Säkerhetsbeskärning
 • Underhållsbeskärning
 • Uppbyggnadsbeskärning
 • Utrymmesbeskärning
 • Återhamling

Alla typer av beskärningar bör utföras varsamt för att säkerställa att träden håller sig friska, vitala och säkra för sin omgivning. Allt för hårda ingrepp kan lätt förstöra ett träds hälsa och för alltid rasera dess estetiska värde. Korrekt utfört bör ett beskärningsingrepp göras efter trädets biologiska premisser, vilket i sin tur medför att trädets naturliga skönhet bibehålls även efter utförd beskärning. Vid beskärningsarbeten finns det följaktligen flera avgörande aspekter att ta ställning till, bl.a. trädets art, åldersfas, karaktär, kondition och vitalitet. Kunskap om beskärning och dess effekter är en absolut nödvändighet för ett lyckat resultat.

HEARTWOOD utför alla former av beskärningar och lämnar gärna förslag på lämpliga beskärningsåtgärder. Vi är certifierade av ISA (International Society of Arboriculture) och arbetar i enlighet med ISAs rekommendationer, vilket i sig medför att samtliga beskärningsingrepp som vi utför i första hand sker utifrån trädens biologiska förutsättningar enligt moderna trädvårdsprinciper.

Offertförfrågan

eller för ytterligare information!

Toppkapning

Toppkapning är i regel en högst olämplig åtgärd som kan leda till allvarliga skador, något som internationell forskning inom trädanatomi och trädvård entydigt har pekat på under de senaste 30 åren. Tyvärr är det ändå alltför vanligt att okunniga trädägare väljer att stympa sina träd genom att toppkapa dem.

Läs mer här om toppkapning och varför det är skadligt för ditt träd

Toppkapning är skadligt för ditt träd

Toppkapning av ett träd kan jämställas med stympning. Åtgärden medför att trädkronans form blir helt förstörd och inte går att återställa. Ett sådant ingrepp skadar allvarligt trädet för all framtid och det är definitivt ingen åtgärd vi rekommenderar. Dessvärre är stympade träd en relativt vanlig företeelse i såväl privata som offentliga miljöer, den främsta anledningen till detta torde vara den seglivade, tillika felaktiga, myten att träd som har vuxit sig ”för stora” på sin växtplats utan vidare kan reduceras genom stympning. Kan inte trädets krona minskas genom acceptabla beskärningsmetoder bör trädet avlägsnas och ersättas med ett som är mindre till växten och aldrig blir för stort.

Tyvärr används ofta benämningen hamling när det i själva verket rör sig om stympning. Detta är förstås helt felaktigt då hamling är en gammal beprövad beskärningsmetod som är förenlig med trädets anatomi och biologi.

Några anledningar till varför stympning av träd bör undvikas är följande:

 • Stympning stressar träden

Stympning medför ofta att mer än hälften av ett träds lövbärande del avlägsnas. Eftersom trädets näringsomsättning (fotosyntesen) sker i löven kommer ett sådant ingrepp medföra att trädet blir oerhört stressat. Om trädet inte har tillräckligt stora energireserver för att ersätta den förlorade kronvolymen föreligger det en stor risk att det dör.

 • Stympning orsakar rötangrepp

De stora sårytor som uppstår efter en stympning kan inte trädet själv valla över. Trädets försvarssystem sätts ur spel vilket medför att den blottlagda veden görs mottaglig för rötorganismer och insektsangrepp. Så småningom kommer rötsvampen att spridas och börja bryta ned stamveden vilket resulterar i ett strukturellt farligt träd.

 • Stympning ger upphov till strukturellt farliga träd

Då trädet i samband med en stympning blir stressat svarar det genom att snabbt bilda mängder med vattenskott strax under de kapade ytorna, detta för att kompensera den förlorade bladmassan. Jämfört med normala grenar är dessa skott dåligt förankrade i stammen och mycket snabbväxande. Då skotten relativt snabbt blir höga och tunga kan de vid vindpåfrestningar lätt brytas av och på så sätt utgöra en fara för människor, egendom och omgivning.

 • Stympning förstör trädets naturliga skönhet för all framtid

Samtliga grenar i en trädkrona strävar efter att exponera så många blad som möjligt för solen. Varje gren är ett ingenjörsmässigt mästerverk i struktur, uppbyggnad och hållfasthet, vilket genererar en trädkrona i harmonisk balans. Grenstrukturen i ett träd kan därför betraktas som ett biologiskt underverk. Den form ett stympat träd antar är onaturlig, kvastlik och oattraktiv. I avlövat tillstånd kan ett stympat träd ge ett i det närmaste skrämmande intryck.

 • Stympning minskar inte trädets storlek

Eftersom tillväxten hos stympade träd i regel är mycket rask tar det inte många år innan trädet uppnått sin forna volym, täthet och höjd. Följaktligen måste trädet beskäras för att bibehålla önskad höjd. Därmed har ett kontinuerligt behov av beskärning skapats.

 • Stympning kostar tid och pengar

Kostnaden för en stympning bör ses ur ett långsiktigt perspektiv;

 • Den okontrollerade, kraftiga skottutvecklingen kräver ett ständigt återkommande efterarbete.
 • Ett stympat träd utgör en potentiell framtida risk vilket kan medföra nedfallande grenar eller, i värsta fall, vindfällda träd. Detta kan leda till person- eller egendomsskador som i sin tur kan resultera i höga skadeståndskrav.
 • Ett träd som dött p.g.a. stympning måste förr eller senare avlägsnas, vilket i sig kan föra med sig stora kostnader.
 • Ett träds ekonomiska värde kan ödeläggas för all framtid genom stympning. I förlängningen drar detta även ned värdet på den fastighet där trädet återfinns.