HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | TRAQ | Riskbedömning av träd
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | TRAQ | Riskbedömning av träd
HEARTWOOD | ISA-certifierad arborist | TRAQ | Riskbedömning av träd

Riskbedömning

HEARTWOOD innehar behörighet för bedömning av riskträd enligt TRAQ (Tree Risk Assessment Qualification) vilket är en internationell standard för riskträdsbedömning framtagen av ISA (International Society of Arboriculture).

Genom att observera ett träd, dess växtplats och dess omgivning, är det möjligt att upptäcka och förutse utvecklingen av eventuella allvarliga defekter som kan leda till att trädet t.ex. tappar grenar, faller omkull eller dör. Sannolikheten för att människor, egendom eller omgivning i närheten av trädet kan ta väsentlig skada av detta avgör huruvida trädet utgör en acceptabel risk eller ej.

Riskbedömningar av träd har två huvudsyften. Dels för att träd med höga biologiska, estetiska, kulturhistoriska, funktionella, och/eller sociala värden ska kunna bevaras så länge som möjligt. Dels att träd som utgör en risk för sin omgivning ska kunna observeras i tid och att nödvändiga riskreducerande åtgärder, t.ex. avlastande beskärning, stabilisering, avspärrning eller fällning ska kunna genomföras innan en eventuell olycka inträffar.

Riskbedömning enligt TRAQ är en analytisk och konsekvent metod som systematiskt leder fram till en kategoriserad risknivå för varje specifikt träd. Besiktningsresultat, riskidentifiering och riskanalys redovisas i en skriftlig rapport tillsammans med eventuella åtgärdsförslag.

I och med att metoden är standardiserad är det möjligt att relativt enkelt jämföra tidigare genomförda riskbedömningar med varandra och på så sätt kunna följa ett träds utveckling.

Riskbedömning - Heartwood

Offertförfrågan

eller för ytterligare information om riskbedömning!